โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสลภูมิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 579
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 79 75 154 26.60
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 48 54 102 17.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 61 60 121 20.90
3 รวม ม.ต้น 13 188 189 377 65.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 21 51 72 12.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 27 56 9.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 26 48 74 12.78
6 รวม ม.ปลาย 7 76 126 202 34.89
รวมทั้งหมด 20 264 315 579 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0