โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,066
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 179 106 285 26.74
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 172 160 332 31.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 108 105 213 19.98
3 รวม ม.ต้น 25 459 371 830 77.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 37 55 92 8.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 62 94 8.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 19 31 50 4.69
6 รวม ม.ปลาย 7 88 148 236 22.14
รวมทั้งหมด 32 547 519 1,066 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0