โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร่องคำ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,248
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 215 192 407 18.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 205 190 395 17.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 161 189 350 15.57
3 รวม ม.ต้น 30 581 571 1,152 51.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 158 239 397 17.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 156 229 385 17.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 129 185 314 13.97
6 รวม ม.ปลาย 28 443 653 1,096 48.75
รวมทั้งหมด 58 1,024 1,224 2,248 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0