โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สหัสขันธ์ศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 957
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 106 103 209 21.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 73 111 184 19.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 76 102 178 18.60
3 รวม ม.ต้น 16 255 316 571 59.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 62 96 158 16.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 74 117 12.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 72 111 11.60
6 รวม ม.ปลาย 12 144 242 386 40.33
รวมทั้งหมด 28 399 558 957 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0