โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอนจานวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 517
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 54 51 105 20.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 62 61 123 23.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 43 47 90 17.41
3 รวม ม.ต้น 16 159 159 318 61.51
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 30 72 13.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 28 47 75 14.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 24 52 10.06
6 รวม ม.ปลาย 10 98 101 199 38.49
รวมทั้งหมด 26 257 260 517 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0