โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ยางตลาดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,518
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 143 192 335 22.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 161 163 324 21.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 98 153 251 16.53
3 รวม ม.ต้น 26 402 508 910 59.95
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 93 114 207 13.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 62 103 165 10.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 86 150 236 15.55
6 รวม ม.ปลาย 21 241 367 608 40.05
รวมทั้งหมด 47 643 875 1,518 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0