โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าคันโทวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 794
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 39 75 114 14.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 47 78 125 15.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 70 127 15.99
3 รวม ม.ต้น 12 143 223 366 46.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 58 101 159 20.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 58 77 135 17.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 67 67 134 16.88
6 รวม ม.ปลาย 13 183 245 428 53.90
รวมทั้งหมด 25 326 468 794 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0