โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองกุงศรีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 957
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 89 78 167 17.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 72 85 157 16.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 59 82 141 14.73
3 รวม ม.ต้น 15 220 245 465 48.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 45 103 148 15.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 42 113 155 16.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 119 189 19.75
6 รวม ม.ปลาย 16 157 335 492 51.41
รวมทั้งหมด 31 377 580 957 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0