โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขาวงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 895
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 74 105 179 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 78 90 168 18.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 77 90 167 18.66
3 รวม ม.ต้น 18 229 285 514 57.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 41 94 135 15.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 85 117 13.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 49 80 129 14.41
6 รวม ม.ปลาย 14 122 259 381 42.57
รวมทั้งหมด 32 351 544 895 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0