โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุฉินารายณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,439
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 162 155 317 22.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 166 150 316 21.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 150 145 295 20.50
3 รวม ม.ต้น 27 478 450 928 64.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 82 127 209 14.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 62 98 160 11.12
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 70 72 142 9.87
6 รวม ม.ปลาย 16 214 297 511 35.51
รวมทั้งหมด 43 692 747 1,439 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0