โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยผึ้งพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 526
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 40 35 75 14.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 49 51 100 19.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 50 56 106 20.15
3 รวม ม.ต้น 11 139 142 281 53.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 30 49 79 15.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 34 62 96 18.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 37 70 13.31
6 รวม ม.ปลาย 12 97 148 245 46.58
รวมทั้งหมด 23 236 290 526 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0