โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมป์" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 694
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 49 63 112 16.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 68 141 20.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 51 58 109 15.71
3 รวม ม.ต้น 12 173 189 362 52.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 38 79 117 16.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 64 103 14.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 42 70 112 16.14
6 รวม ม.ปลาย 11 119 213 332 47.84
รวมทั้งหมด 23 292 402 694 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0