โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดงมะไฟวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 515
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 51 115 22.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 53 57 110 21.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 54 50 104 20.19
3 รวม ม.ต้น 12 171 158 329 63.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 24 44 68 13.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 28 38 66 12.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 16 36 52 10.10
6 รวม ม.ปลาย 6 68 118 186 36.12
รวมทั้งหมด 18 239 276 515 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0