โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,122
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 263 317 580 18.58
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 273 298 571 18.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 224 316 540 17.30
3 รวม ม.ต้น 42 760 931 1,691 54.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 147 348 495 15.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 135 350 485 15.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 147 304 451 14.45
6 รวม ม.ปลาย 38 429 1,002 1,431 45.84
รวมทั้งหมด 80 1,189 1,933 3,122 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0