โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุสุมาลย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,480
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 155 170 325 21.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 154 157 311 21.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 131 130 261 17.64
3 รวม ม.ต้น 26 440 457 897 60.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 71 132 203 13.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 69 124 193 13.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 61 126 187 12.64
6 รวม ม.ปลาย 18 201 382 583 39.39
รวมทั้งหมด 44 641 839 1,480 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0