โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เต่างอยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 854
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 79 90 169 19.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 71 79 150 17.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 86 90 176 20.61
3 รวม ม.ต้น 14 236 259 495 57.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 47 80 127 14.87
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 40 85 125 14.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 50 57 107 12.53
6 รวม ม.ปลาย 11 137 222 359 42.04
รวมทั้งหมด 25 373 481 854 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0