โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,297
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 125 142 267 20.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 113 142 255 19.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 107 138 245 18.89
3 รวม ม.ต้น 21 345 422 767 59.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 53 111 164 12.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 65 122 187 14.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 63 116 179 13.80
6 รวม ม.ปลาย 18 181 349 530 40.86
รวมทั้งหมด 39 526 771 1,297 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0