โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ปีการศึกษา 2564

จำนวน 548
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 53 44 97 17.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 60 44 104 18.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 41 38 79 14.42
3 รวม ม.ต้น 9 154 126 280 51.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 60 104 18.98
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 31 48 79 14.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 43 42 85 15.51
6 รวม ม.ปลาย 8 118 150 268 48.91
รวมทั้งหมด 17 272 276 548 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0