โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 550
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 53 45 98 17.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 60 44 104 18.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 41 39 80 14.55
3 รวม ม.ต้น 9 154 128 282 51.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 44 58 102 18.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 30 48 78 14.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 44 44 88 16.00
6 รวม ม.ปลาย 8 118 150 268 48.73
รวมทั้งหมด 17 272 278 550 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0