โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พังโคนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,845
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 193 174 367 19.89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 197 191 388 21.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 161 228 389 21.08
3 รวม ม.ต้น 33 551 593 1,144 62.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 61 191 252 13.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 115 137 252 13.66
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 63 134 197 10.68
6 รวม ม.ปลาย 21 239 462 701 37.99
รวมทั้งหมด 54 790 1,055 1,845 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0