โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดบากพัฒนาศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,267
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 95 94 189 14.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 80 132 212 16.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 99 101 200 15.79
3 รวม ม.ต้น 16 274 327 601 47.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 127 139 266 20.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 69 131 200 15.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 66 134 200 15.79
6 รวม ม.ปลาย 18 262 404 666 52.57
รวมทั้งหมด 34 536 731 1,267 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0