โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวาริชภูมิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,182
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 113 149 262 22.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 123 138 261 22.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 91 110 201 17.01
3 รวม ม.ต้น 21 327 397 724 61.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 71 82 153 12.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 60 84 144 12.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 65 96 161 13.62
6 รวม ม.ปลาย 15 196 262 458 38.75
รวมทั้งหมด 36 523 659 1,182 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0