โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธรรมบวรวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 747
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 44 75 119 15.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 91 163 21.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 71 108 179 23.96
3 รวม ม.ต้น 13 187 274 461 61.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 43 76 119 15.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 30 51 81 10.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 30 56 86 11.51
6 รวม ม.ปลาย 7 103 183 286 38.29
รวมทั้งหมด 20 290 457 747 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0