โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองหลวงศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 660
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 89 87 176 26.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 95 179 27.12
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 85 73 158 23.94
3 รวม ม.ต้น 15 258 255 513 77.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 29 31 60 9.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 13 24 37 5.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 28 50 7.58
6 รวม ม.ปลาย 6 64 83 147 22.27
รวมทั้งหมด 21 322 338 660 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0