โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ส่องดาววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 670
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 81 97 178 26.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 71 134 20.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 93 152 22.69
3 รวม ม.ต้น 12 203 261 464 69.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 23 46 69 10.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 22 42 64 9.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 17 56 73 10.90
6 รวม ม.ปลาย 6 62 144 206 30.75
รวมทั้งหมด 18 265 405 670 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0