โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,227
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 111 134 245 19.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 104 126 230 18.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 104 128 232 18.91
3 รวม ม.ต้น 19 319 388 707 57.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 78 100 178 14.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 71 99 170 13.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 66 106 172 14.02
6 รวม ม.ปลาย 15 215 305 520 42.38
รวมทั้งหมด 34 534 693 1,227 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0