โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กุดเรือคำพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 576
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 56 66 122 21.18
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 55 61 116 20.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 51 72 123 21.35
3 รวม ม.ต้น 12 162 199 361 62.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 31 49 80 13.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 32 29 61 10.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 30 44 74 12.85
6 รวม ม.ปลาย 6 93 122 215 37.33
รวมทั้งหมด 18 255 321 576 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0