โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อากาศอำนวยศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,922
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 159 207 366 19.04
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 171 179 350 18.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 187 198 385 20.03
3 รวม ม.ต้น 31 517 584 1,101 57.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 89 190 279 14.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 96 188 284 14.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 101 157 258 13.42
6 รวม ม.ปลาย 24 286 535 821 42.72
รวมทั้งหมด 55 803 1,119 1,922 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0