โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ปีการศึกษา 2563

จำนวน 687
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 75 84 159 23.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 79 85 164 23.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 67 82 149 21.69
3 รวม ม.ต้น 15 221 251 472 68.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 51 79 11.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 28 45 73 10.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 30 33 63 9.17
6 รวม ม.ปลาย 9 86 129 215 31.30
รวมทั้งหมด 24 307 380 687 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0