โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธาตุพนม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,314
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 222 233 455 19.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 229 247 476 20.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 219 259 478 20.66
3 รวม ม.ต้น 38 670 739 1,409 60.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 111 197 308 13.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 101 171 272 11.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 145 180 325 14.04
6 รวม ม.ปลาย 30 357 548 905 39.11
รวมทั้งหมด 68 1,027 1,287 2,314 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0