โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 633
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 54 58 112 17.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 59 59 118 18.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 47 65 112 17.69
3 รวม ม.ต้น 12 160 182 342 54.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 75 110 17.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 70 106 16.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 27 48 75 11.85
6 รวม ม.ปลาย 9 98 193 291 45.97
รวมทั้งหมด 21 258 375 633 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0