โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,025
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 83 81 164 16.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 76 108 184 17.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 63 88 151 14.73
3 รวม ม.ต้น 18 222 277 499 48.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 64 122 186 18.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 61 109 170 16.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 62 108 170 16.59
6 รวม ม.ปลาย 18 187 339 526 51.32
รวมทั้งหมด 36 409 616 1,025 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0