โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มุกดาวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 976
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 105 197 20.18
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 98 175 17.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 86 94 180 18.44
3 รวม ม.ต้น 15 255 297 552 56.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 47 106 153 15.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 51 86 137 14.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 49 85 134 13.73
6 รวม ม.ปลาย 15 147 277 424 43.44
รวมทั้งหมด 30 402 574 976 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0