โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คำสร้อยพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,123
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 120 131 251 22.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 122 119 241 21.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 96 124 220 19.59
3 รวม ม.ต้น 19 338 374 712 63.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 46 97 143 12.73
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 53 96 149 13.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 87 119 10.60
6 รวม ม.ปลาย 14 131 280 411 36.60
รวมทั้งหมด 33 469 654 1,123 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0