โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอนตาลวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,078
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 81 114 195 18.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 91 111 202 18.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 65 125 190 17.63
3 รวม ม.ต้น 17 237 350 587 54.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 67 125 192 17.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 67 99 166 15.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 48 85 133 12.34
6 รวม ม.ปลาย 16 182 309 491 45.55
รวมทั้งหมด 33 419 659 1,078 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0