โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองสูงสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 775
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 54 79 133 17.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 65 66 131 16.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 63 77 140 18.06
3 รวม ม.ต้น 12 182 222 404 52.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 65 70 135 17.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 50 65 115 14.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 74 121 15.61
6 รวม ม.ปลาย 12 162 209 371 47.87
รวมทั้งหมด 24 344 431 775 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0