โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หอพระ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 560
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 42 44 86 15.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 45 56 101 18.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 65 66 131 23.39
3 รวม ม.ต้น 13 152 166 318 56.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 40 68 12.14
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 39 50 89 15.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 35 50 85 15.18
6 รวม ม.ปลาย 12 102 140 242 43.21
รวมทั้งหมด 25 254 306 560 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0