โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดอยสะเก็ดวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 636
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 63 55 118 18.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 28 35 63 9.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 39 56 95 14.94
3 รวม ม.ต้น 9 130 146 276 43.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 39 72 111 17.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 86 135 21.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 75 114 17.92
6 รวม ม.ปลาย 12 127 233 360 56.60
รวมทั้งหมด 21 257 379 636 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0