โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่แตง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 784
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 64 80 144 18.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 74 79 153 19.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 83 140 17.86
3 รวม ม.ต้น 13 195 242 437 55.74
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 58 75 133 16.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 50 88 11.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 50 76 126 16.07
6 รวม ม.ปลาย 11 146 201 347 44.26
รวมทั้งหมด 24 341 443 784 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0