โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,765
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 154 134 288 16.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 184 149 333 18.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 157 159 316 17.90
3 รวม ม.ต้น 24 495 442 937 53.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 140 169 309 17.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 120 163 283 16.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 81 155 236 13.37
6 รวม ม.ปลาย 24 341 487 828 46.91
รวมทั้งหมด 48 836 929 1,765 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0