โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงดาววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,082
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 42 42 84 7.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 60 47 107 9.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 56 118 10.91
3 รวม ม.ต้น 10 164 145 309 28.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 109 172 281 25.97
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 117 166 283 26.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 100 109 209 19.32
6 รวม ม.ปลาย 23 326 447 773 71.44
รวมทั้งหมด 33 490 592 1,082 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0