โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อรุโณทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 974
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 121 117 238 24.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 72 82 154 15.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 68 123 191 19.61
3 รวม ม.ต้น 16 261 322 583 59.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 41 81 122 12.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 43 91 134 13.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 55 80 135 13.86
6 รวม ม.ปลาย 13 139 252 391 40.14
รวมทั้งหมด 29 400 574 974 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0