โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 799
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 89 157 19.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 46 78 124 15.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 42 82 124 15.52
3 รวม ม.ต้น 12 156 249 405 50.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 50 86 136 17.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 73 119 14.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 50 89 139 17.40
6 รวม ม.ปลาย 12 146 248 394 49.31
รวมทั้งหมด 24 302 497 799 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0