โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไชยปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 507
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 48 60 108 21.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 40 64 104 20.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 38 34 72 14.20
3 รวม ม.ต้น 9 126 158 284 56.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 26 67 93 18.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 16 42 58 11.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 24 48 72 14.20
6 รวม ม.ปลาย 10 66 157 223 43.98
รวมทั้งหมด 19 192 315 507 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0