โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,376
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 178 207 385 16.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 207 200 407 17.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 173 239 412 17.34
3 รวม ม.ต้น 30 558 646 1,204 50.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 151 241 392 16.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 151 242 393 16.54
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 144 243 387 16.29
6 รวม ม.ปลาย 32 446 726 1,172 49.33
รวมทั้งหมด 62 1,004 1,372 2,376 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0