โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านกาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 654
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 71 60 131 20.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 68 132 20.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 56 60 116 17.74
3 รวม ม.ต้น 11 191 188 379 57.95
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 54 56 110 16.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 64 90 13.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 39 75 11.47
6 รวม ม.ปลาย 9 116 159 275 42.05
รวมทั้งหมด 20 307 347 654 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0