โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สองแคววิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 558
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 51 40 91 16.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 30 33 63 11.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 32 45 77 13.80
3 รวม ม.ต้น 8 113 118 231 41.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 34 90 124 22.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 36 75 111 19.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 60 92 16.49
6 รวม ม.ปลาย 12 102 225 327 58.60
รวมทั้งหมด 20 215 343 558 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0