โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จอมทอง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,077
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 170 222 392 18.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 177 209 386 18.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 199 210 409 19.69
3 รวม ม.ต้น 34 546 641 1,187 57.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 125 211 336 16.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 131 186 317 15.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 81 156 237 11.41
6 รวม ม.ปลาย 31 337 553 890 42.85
รวมทั้งหมด 65 883 1,194 2,077 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0