โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่แจ่ม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,283
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 111 118 229 17.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 99 96 195 15.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 76 111 187 14.58
3 รวม ม.ต้น 17 286 325 611 47.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 106 119 225 17.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 95 147 242 18.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 75 130 205 15.98
6 รวม ม.ปลาย 18 276 396 672 52.38
รวมทั้งหมด 35 562 721 1,283 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0