โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฮอดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,073
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 79 106 185 17.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 75 89 164 15.28
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 86 138 12.86
3 รวม ม.ต้น 14 206 281 487 45.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 88 155 243 22.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 66 117 183 17.05
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 59 101 160 14.91
6 รวม ม.ปลาย 19 213 373 586 54.61
รวมทั้งหมด 33 419 654 1,073 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0